گروه بهداشت و ایمنی کار

بودجه بندی کتاب بهداشت وایمنی کار

 

ماه

 

هفته

 

جلسات

 

فصل

 

عنوان مطالب

 

 

 

 

 

 

 

مهر ماه

 

اول

 

اول

 

اول

سلامتي و بيماري:

مقدمه- تاريخچه بهداشت در ايران-تاريخچه بهداشت در جهان-تعريف سلامتي-تعريف بهداشت-تعريف بيماري-دلايل الويت بهداشت بر درمان

 

دوم

 

دوم

 

دوم

ارزشيابي از مطالب فصل اول

بهداشت فردي و عمومي:

مقدمه-بهداشت فردي- بهداشت چشم-بهداشت گوش-بهداشت د هان ودندان

 

سوم

 

سوم

 

دوم

بهداشت قلب و عروق-بهداشت دستگاه تنفس-بهداشت پوست-بهداشت دست و پا-پوشاك مناسب-خواب-استراحت وورزش.

 

چهارم

 

چهارم

 

دوم

بهداشت عمومي:

بهداشت محيط و مفهوم آناهميت حفظ بهداشت محيط زيست-آلاينده ها ميكربي،شيميايي،فيزيكي-زباله وخطرات بهداشتي آن

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان ماه

 

اول

 

پنجم

 

سوم

جمع آوري،حمل ودفع صحيح زباله-روشهاي دفع زباله-فاضلابها واثرات آن در آلوده سازي محيط- آب سالم وويژگيهاي آن.

 

 

دوم

 

 

ششم

 

 

سوم

ارزشيابي از مطالب فصل دوم

بهداشت حرفه اي:

مقدمه-كليات بهداشت حرفه اي وتاريخچه پيدايش آن- تعريف بهداشت حرفه اي-اهداف بهداشت حرفه اي-رابطه سلامت با افزايش بهره وري در كار.

 

سوم

 

هفتم

 

سوم

عوامل زيان اور محيط كار-عوامل زيان آور فيزيكي-آلودگي صدا-اصول و شيوه هاي پيشگيري از آلودگي صدا.

 

چهارم

 

هشتم

 

سوم

گرما، سرما ورطوبت-راههاي تبادل حرارتي ميان انسان ومحيط-هواي گرم،مرطوب اثرات-حاصل از كار در محيطهاي گرم- روشهاي پيشگيري از عوارض  ناشي از گرما.

 

 

 

 

 

 

 

آذر ماه

 

 

 

 

اول

 

نهم

 

سوم

روشناييواحد ها و اصطلاحاتعوامل موثر در ديد- منبع نور- روشنايي مصنوعي.

 

دوم

 

دهم

 

سوم

انواع سيتم روشنايي (عموميغير مستفيمموضعي- خاص) – نگهداري سيستم هاي روشناييبازده اقتصادي روشنايي

 

سوم

 

يازدهم

 

سوم

ارزشيابي از اول فصل سوم تا آخر روشنايي

پرتو ها (ذره اي، الكترومغناطيسي) مخاطرات ناشي از پرتو ها ايكس-روشهاي كاهش اثرات سوء پرتو ايكس

 

چهارم

 

دوازدهم

 

سوم

روش هاي كاهش اثرات سوء پرتوهاي غير يونساز- عوامل زيان آور شيمياييگازهاي مضر- آلودگي هوا- موارد عمومي ايمني براي جلوگيري از بروز اثرات نامطلوب مواد شيمياييكربن منو اكسيدكربن دي اكسيدهيدروژن سولفيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دي ماه

اول

سيزدهم

سوم

لرزشيابي از مطالب فصل اولفصل سوم تا صفحه 71

دوم

چهاردهم

سوم

مايعات مخاطره آميزحلالهاتعريف حلالهاتقسيم بندي حلالهاكار برد حلالها- مخاطرات ناشي از حلالها

سوم

پانزدهم

سوم

پيشگيري از مخاطرات مايعات و حلالها -توصيه هاي ايمني در حفاظت بهداشتي از پوست لهاب ها موارد استفاده از لعابهاعوارض ناشي از كار با لعابهاپاك كننده ها- پيشگيري از مخاطرات ناشي از توليد و مصرف مواد پاك كننده

چهارم

شانزدهم

سوم

سموم و آفت كش هاتقسيم بندي آفت كش هامخاطرات ناشي از استعمال آفت كشها- گر دو غبار- تقسيم بندي ذرات معلق در هوامخاطرات ناشي از گرد و غبار پنبه و پشم

 

بهمنماه

اول

هفدهم

سوم

مخاطرات ناشي از گرد و غبار سيمان- روش هاي پيشگيري از مخاطرات ناشي از گرد و غبار ها- عوامل زيان آور بيولوژيكي- تقسيم بندي عوامل بيولوژيك محيط كار

دوم

هجدهم

سوم

ارزشيابي از مطالب قسمت دوم از فصل سوم

سوم

نوزدهم

چهارم

ارگونومي:

مقدمهتعريف ارگونوميفيزيولوژي كارتقسيم بندي كار ماهيچه ايخستگيانواع خستگي  - تقسيم بندي انواع كار بر اساس مصرف انرژيعوامل موثر در خستگيعوارض ناشي از خستگيروش هاي يشگيري ازخستگيروش استراحت در كار فكري

چهارم

بيستم

چهارم

آنتروپومترياندازه گيري ابعاد بدن- طرز قرار گرفتن وضعيت صحيح بدناهمييت سلامت  ستون مهره ها و مفاصلوضعيت قرار گيري صحيح ستون فقرات و اندامهاچگونگي انتخاب ميز و صندلي كار با توجه به نوع كارروش صحيح حمل و جابجايي بار

 

اسفند ماه

اول

بيست و يكم

چهارم

ارزشيابي از مطالب فصل چهارم

دوم

بيست و دوم

پنجم

تسهيلات بهداشتي كارگاه:

مقدمه- آشپزخانهمحل غذا خوريانبار مواد غذاييحمام ، دوش ، رخت كن ، توالتدستشوييآب آشاميدني مواد زايداتاق استراحت زنان

سوم

بيست و سوم

پنجم

ارزشيابي از مطالب فصل پنجم

چهارم

بيست و چهارم

 

تمرين و تكرار و جبران عقب  ماندگي هاي احتمالي

فروردين ماه

اول

بيست و پنجم

 

تعطيلات نوروزي

دوم

بيست و ششم

 

تعطيلات نوروزي

سوم

بيست و هفتم

ششم

حوادثنگرش مديريت به مسائل ايمنيشرايط روحي و جسمي كارگرنكات اساسي در ايمني برق- خطرات برق گرفتگي- خطرات شوك الكتريكي.

چهارم

بيست و هشتم

ششم

گاز و ايمني وسايل گاز سوزايمني دروسايل تيز و برنده- ايمني حمل و نقلايمني حريق و آتش سوزيپيشگيري از حريق

ارديبهشت ماه

اول

بيست و نهم

ششم

 

جبران عقب ماندگي هاي احتمالي

دوم

سي ام

ششم

ارزشيابي از مطالب فصل ششم

سوم

سي و يكم

 

ارزشيابي كلي

چهارم

 

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيده حسن زاده شريف

سر گروه بهداشت و ايمني كار

استان آذر بايجان شرقي

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۵ساعت 10:48  توسط   |